მიმართვა

მიმართვა

მიმართვა

წოდებით ბრუნვაში დასმულ სახელს, რომელიც მეორე პირს/პირებს ან მეორე პირად წარმოდგენილ საგანს აღნიშნავს, მიმართვა ჰქვია. იგი გაუვრცობელია ან გავრცობილი სხვა სიტყვებით, ცალკე დგას ან წინადადებას ახლავს. ცალკე მდგომი მიმართვა, ჩვეულებრივ, დაძახებისას იხმარება, რომ მისამართი პირის ყურადღება იქნეს მიპყრობილი. თუ მიმართვა ცალკე არ არის გამოყენებული, იგი შეიძლება იყოს წინადადების თავში, ბოლოში ან წინადადების შიგნით. მიმართვა წინადადების …

მიმართვა Read More »

მიმართვა

მიმართვა

მიმართვა ჰქვია წოდებით ბრუნვაში დასმულ სახელს, რომელიც მეორე პირის ან მეორე პირად წარმოდგენილ საგანს აღნიშნავს. 1. ცალკე მდგომი მიმართვის შემდეგ ძახილის ნიშანი დაისმის. – დედა!– რა გინდა შვილო? 2. თუ მიმართვა წინადადების თავშია, ძლიერი გრძნობითა და დიდი პაუზით წარმოთქმას გულისხმობს, მის შემდეგ ძახილის ნიშანი დაისმის, სხვა შემთხვევაში – მძიმე – ,,ქართლის დედაო! ძუძუ ქართლისა”– მარაბდელებო, …

მიმართვა Read More »